Thursday, May 31, 2018

How to Make A YouTube Channel Art..

യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആർട്ട് എങ്ങനെ നിർമിക്കാം 

യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വളരെ പ്രധാനപെട്ട ഒന്നാണ് ചാനൽ ആർട്ട് .ചാനൽ തുറന്നാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ചാനൽ ആർട്ട് ആണ് ..യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഏതു തരത്തിൽ പെട്ട ചാനൽ ആണെന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിന് ചാനൽ ആർട്ട് വളരെ സഹായകം ആണ് ...
2560 x 423 പിക്സിൽ ആണ് ചാനൽ ആർട്ടിന്റെ മാക്സിമം സൈസ് ..
ചുവടെ ഉള്ള  ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത്‌ ചാനൽ ആർട്ടിന്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്‌ത്‌  ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് 

Photo Shop file  PSD .>>>> Click Here

 JPEG File .>>>>Click Here

ചാനൽ ആർട്ട് നിർമിക്കുന്ന മലയാളം വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചുവടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ..

Monday, May 21, 2018

How to Make A Self watering Vertical Garden DIY

How to make self watering system for your plants ,
ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് എങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു സെൽഫ് വാട്ടറിങ് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാകാം എന്നാണ് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് .ഇത് വഴി ചെടികൾ ആഴ്ചകളോളം നനക്കേണ്ടി വരില്ല .വീട്ടിനുള്ളിൽ വെക്കാവുന്ന ചെടികൾ ഉപയോഗിച്ചു നല്ലൊരു ഗാർഡൻ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരുക്കാം .

DIY- Plastic Bottle Pen Holder | Pot

Wednesday, January 3, 2018

DIY-How to make a Sky Planter (Upside Down hanging planter)

Monday, December 4, 2017

Do You Have A Mobile Friendly Website?


For what reason Do We Adore Portable To such an extent? 


I claim an iPhone 5 and a Retina iPad. Since I acquired those gadgets my own portable utilization has expanded radically. I utilize the two gadgets to peruse and reaction to email, keep an eye on ventures, receipt customers, arrange presents, check online networking sites, and play senseless diversions like Words with Companions. While I spend a lot of my day on my desktop, I utilize my cell phones around evening time or on the ends of the week when I'm with my family. It keeps me associated with my advanced world and my responsibilities regarding our clients and our staff. It keeps me portable and it enables me to hurdle out on a Friday evening to have frozen yogurt with my children, web design courses in Bangalore since I know I'm as yet ready to deal with my obligations. Intriguing Portable Patterns �One-third of cell proprietors (33%) say that their telephone is a cell phone (Source: Seat Exploration Center) 

�In a 2013 retailer overview 29% of retailers said over 20% of their movement was originating from the versatile web or portable applications (Source: Advertising Area) 
�U.S. portable Web utilize has multiplied since 2009 (Source: CNN) 
�Smartphones and tablets have about multiplied the time we're online in the previous 3 years (Source: comScore) 
�25% of all cell phone proprietors do a large portion of their web based perusing on their cell phone (Source: Seat Exploration Center) Responsive website composition enables site engineers to best use the accessible web design courses screen land on desktop and cell phones. The site adjusts in format without evacuating huge measures of web content. What was once viewed as an exorbitant consumption is presently part of the standard web composition venture. Organizations never again need to make two free sites or pay to help two sites. They can create one site that basically adjusts to oblige the littler impression of cell phones. 

Advantages of Utilizing Responsive Outline 
�Captures more versatile movement 
�Captures higher positioning and more scan movement for nearby terms and expressions 
�Improves general skip rates since it eliminates portable client dissatisfaction 
�Avoids copy content that can come about because of overseeing two sites 
�Increases online deals (yes individuals truly do purchase items off of cell phones) 
�Cheaper than creating separate sites for desktop and portable use 
�Saves advancement time since you make just a single site 
�Provides a reliable client encounter crosswise over gadgets (as contradicted two numerous sites that look and act in an unexpected way) Responsive Plan As per Google � "Google prescribes website admins take after the business best routine with regards to utilizing responsive website architecture, in particular serving a similar HTML for all gadgets and utilizing just CSS media inquiries to choose the rendering on every gadget." �Responsive website architecture "keeps your desktop and portable substance on a solitary URL, which is less demanding for your clients to associate with, offer, and connection to and for Google's calculations to relegate the ordering properties to your substance." �"Google can find your substance all the more productively as we wouldn't have to slither a page with the diverse Googlebot client specialists to recover and file all the substance." 

Saturday, December 2, 2017

How To Find The Best Laptop Repair Service Providers Near You!


        The smartphone and the laptop are two of the most ubiquitous devices that will be found in almost every IT professional’s bag. Laptops are completely mobile which makes them a far better choice than the ancient immovable personal computers that were found almost everywhere a few years ago. These small devices have found great popularity among the populace and within a very short span of time too. The laptop is a better, faster, and smaller alternative to the antiquated PCs of old. These super small and faster devices are a rage and it is quite difficult to find someone who doesn’t own one. If you are planning to buy a laptop then make sure that you first have a bit of first hand knowledge about its working and of ant laptop repair shops near by. Read on to know more about finding the best shops for laptop repair and service in Canada. 

There are a few specific things that you need to look out for if you plan to hire only the best of the best.. These specific things or signals are: 

1. - Service standards: This is the true litmus test of any service provider-how good is the quality of service? This is also the quickest way to predict the best possible option while searching for the best repair shop in and around your place.

2. - Pricing: Too cheap or too pricy are strict no-no’s! The repair shop must not charge very less or too much for simple as well as complicated repairs. The pricing index must be an average of the market prices. An attractive price is an attractive deal maker and you should check different prices offered by the repair shops and settle for the more reasonable one. 

3. - Customer feedback: The feedback of former customers is the quickest and also the most reliable way of predicting the quality of service that will be found. This is the least that you can do if you want to check the true standards of the repair shop. Finding customer feedbacks is also quite easy as most of the online sites have their reviews page. 

4. - After service: The kind of experience that you get once the service is over can say a lot about the repair shop. Most of the times one shouldn’t expect any good experience, but if you find one, then stick to them because they are probably the best. This is one of the best known secrets of the repair industry.

Obtain Easy & Effective Laptop Repairing Services in the USA from Experts
No need of mentioning that the USA has a reputation all over the world as the biggest tech industry market. With this owned title, many personal and professional laptop users are always in search of quality laptop repair services in USA providers to get rid of their simple to complex laptop problems. This is where the experts’ demand comes. As laptops are a handy piece of electronic products, it extends its flexibility to its users and also helps them increase their productivity. Thus, a sudden breakdown of laptops may create problems for them and thus, it is mandatory to repair it on an immediate basis to a reliable laptop repair service provider in the USA. However, there are few things to check before you take the computer repair services in the USA. 

By: Chandu

Wednesday, October 11, 2017

Solving MTA Problem while Booting

    • Solving MTA Problem while Booting

ലിനക്സ് ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോള്‍ starting MTA എന്ന പേരിലുള്ള താമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന സ്റെറപ്പുകള്‍ ചെയ്യുക.

root terminal open ചെയ്യുക (application-accessories-root terminal)

താഴെ പറയുന്ന command type ചെയ്യുക

update-rc.d -f exim4 remove

enter key അമര്‍ത്തുക

runlevel എന്ന് type ചെയ്യുക.

system restart ചെയ്യുക.

  • LINUX ല്‍ PRINTER INSTALL ചെയ്യാന്‍ താഴെ പറയുന്ന STEPS ചെയ്യുക.

1. Root ആയി login ചെയ്യുക

2. Samsung Printer Driver CD യില്‍ ഉള്ള Linux എന്ന folder Desktop ല്‍  Paste ചെയ്യുക

3. Linux folder open ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിലെ install.sh എന്ന file നു execute permission

നല്കുക.(right click on install.sh, properties-permissions-tick execute)

4) Terminal open ചെയ്യുക(right click on desktop, open terminal)

5) cd  /root/Desktop/Linux

എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം enter key അമര്ത്തുക

6) ./install.sh

എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം enter key അമര്ത്തുക

7) തുടര്ന്നു വരുന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങളില് Enter key 2 തവണ അമര്ത്തുക

8) Printers ന്റെ ലിസ്റ്റില് നിന്നും ML-1640 spl2 select ചെയ്ത് copy എടുക്കുക.

9) Terminal window യില് paste ചെയ്യുക, enter key അമര്ത്തുക.

10) Install finished എന്ന നിര്ദ്ദേശം വന്നതിനു ശേഷം window close ചെയ്യുക.

11) നിങ്ങളുടെ Printer install ആയിക്കഴി‌‌‌‌‍‍ഞ്ഞു

8)

  • ടക്സ് പെയിന്റ്

ഗ്നൂ-ലിനക്സിലെ വളരെ ആകര്‍ഷകങ്ങളായ പാക്കേജുകളിലൊന്നാണ് ‘ടക്സ് പെയിന്റ്’.ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ സോഫ്റ്റ്​വെയര്‍ , സാധാരണഗതിയില്‍ ചെറിയ ഒരു വിന്റോ ആയാണ് തുറന്നുവരാറ്. ഇത് ഫുള്‍സ്ക്രീന്‍ ആക്കാന്‍ …..കൂടാതെ, ടക്സ് പെയിന്റില്‍ വരച്ച ഒരു ചിത്രം, മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കോപ്പി-പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങിനെ?.

1. ഫയല്‍ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ‘etc’ എന്ന ഫോള്‍ഡറിലെ ‘tuxpaint’ എന്ന സബ്ഫോള്‍ഡറിലുള്ള ‘tuxpaint.conf’എന്ന ഫയല്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം.ഇതിനായി, റൂട്ട് ടെര്‍മിനല്‍ തുറക്കുക.gedit /etc/tuxpaint/tuxpaint.confഎന്ന കമാന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റര്‍ അടിക്കുക.തുറന്നു വന്ന ഫയലില്‍ # full screen=yesഎന്ന വരിയില്‍ നിന്നും # കളയുക.

സേവ് ചെയ്ത് വിന്റോ ക്ലോസ് ചെയ്യുക.

2. ടക്സ് പെയിന്റ് തുറന്ന് ഏതെങ്കിലും ചിത്രം വരച്ച് സേവ് ചെയ്യുക.’ഹോം’ ഫോള്‍ഡര്‍ തുറന്ന്, കീബോര്‍ഡിലെ ‘Ctrl’കീ പ്രെസ്സ് ചെയ്ത് ‘h’ അടിക്കുക.

‘.tuxpaint’ എന്ന ഫോള്‍ഡര്‍ തുറന്ന് ‘saved’ എന്ന സബ്ഫോള്‍ഡര്‍ തുറന്നു നോക്കൂ…ഇപ്പോള്‍ , സേവ് ചെയ്ത ചിത്രം കാണാമല്ലോ?

  • റൂട്ട് പാസ്​വേഡ് അറിയില്ല. അതു കൊണ്ടുതന്നെ റൂട്ടായി ലോഗിന്‍ ചെയ്യാനോ മറ്റ് പാക്കേജുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ എങ്ങനെ റൂട്ട് പാസ്​വേഡ് മാറ്റാം?

സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ വരുന്ന ബൂട്ട് മെനുവിലെ Single user ആരോ കീ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായി കീ ബോഡിലെ e എന്ന ലറ്റര്‍ കീ അമര്‍ത്തുക. തുടര്‍ന്ന് കാണുന്ന വിന്റോയിലെ കെര്‍ണല്‍ എന്ന ലൈനില്‍ വെച്ചും e എന്ന കീ അമര്‍ത്തുക. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില്‍ കെര്‍ണല്‍ ലൈനിന്റെ ഒപ്പമുള്ള ro single എന്ന ഭാഗം മാറ്റി rw init=/bin/sh എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേര്‍ത്ത് Enter Key അടിക്കുക. ബൂട്ട് ചെയ്യാനായി b എന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്യുക. അവിടെ Passwd എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. (ശ്രദ്ധിക്കുക Password അല്ല Passwd എന്നു തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്.). പുതിയ പാസ്​വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഒരു വട്ടം കൂടി പുതിയ പാസ്​വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. . അത് കഴിഞ്ഞാല്‍ reboot എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Enter അടിക്കുക.. സിസ്റ്റ് റീബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു നിങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ റൂട്ട് പാസ്​വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാം..